پر کردن فیلدهای این مرحله الزامی است.
پر کردن فیلدهای این مرحله اختیاری است.
در صورتیکه هیچ یک از بیماری های زیر را ندارید، گزینه ای را تیک نزنید.